Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Oproep nieuwe kandidaten GECORO Lennik

De gemeente Lennik is op zoek naar NIEUWE KANDIDATEN om te zetelen in de vernieuwde GECORO.

GECORO staat voor de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening en heeft hoofdzakelijk een ADVIESFUNCTIE. Het advies wordt gevraagd bij de opmaak en van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (ter vervanging van het GRS), gemeentelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, e.a. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook vergunningsaanvragen op vraag van het schepencollege of de omgevingsambtenaar en aanvragen tot planologisch attest aan het advies van deze commissie onderworpen. De commissie komt minimaal 2 maal per jaar samen.

De commissie bestaat uit max. 9 stemgerechtigde leden ( + max. 8 plaatsvervangende).

  • Deskundige waarvan één voorzitter
  • Vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen
  • Milieu- en natuurverenigingen,
  • Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
  • Verenigingen van handelaars,
  • Verenigingen van land- en tuinbouwers,
  • Verenigingen van vakbonden (werknemers)

Verenigingen die een bepaalde maatschappelijke geleding wensen te vertegenwoordigen kunnen een kandidatuur indienen en dragen een effectief en een plaatsvervangend lid voor. Voor iedere plaats wordt zowel een vrouwelijke als een mannelijke kandidaat voorgesteld. Dit betekent dat een kandidatuur van een vereniging slechts ontvankelijk is wanneer er 2 personen worden voorgedragen.

Verenigingen die dezelfde maatschappelijke geleding vertegenwoordigen zijn vrij om een gezamenlijke kandidatuur in te dienen.

Personen met ervaring in de ruimtelijke ordening, al dan niet vanuit een andere discipline zoals mobiliteit, waterbeheer enz., kunnen zich kandidaat stellen als deskundige. De deskundigheid wordt gemotiveerd aan de hand van opleidingen of relevante (werk)ervaring.

Geïnteresseerd?

We doen een warme oproep om je hiervoor kandidaat te stellen voor 10 januari 2021.

  • Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV, een motivatiebrief en een aanvraagformulier (zie bijlage).
  • Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief, een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling en een aanvraagformulier toevoegen.

Zend jouw gemotiveerde kandidatuur via dit formulier voor 10 januari 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 18, 1750 Lennik of digitaal naar omgeving@lennik.be.

Het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist over de concrete samenstelling van de GECORO.

Deel op facebook
Deel op twitter