Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Nieuws

Denk mee: Hoe zie jij een praatcafé?

09-06-2021

Nieuwe mensen en culturen leren kennen op café… Klinkt dat niet geweldig? In Lennik willen we vereenzaming bestrijden, mensen laten samenkomen en taalkansen bieden. Samen met jou denken wij graag verder na over de realisatie van dit project dat kadert in onze beleidsdoelstelling waarbij Lennik een sociaal beleid voert dat mensen verbindt. Door op café een praatje te slaan over dagdagelijkse zaken, leer je nieuwe mensen kennen, kan je ervaringen uitwisselen en gewoon zalig ontspannen. In deze ontmoetingsplek, bieden we je bovendien extra taalkansen zonder de prestatiedruk die je in het dagelijkse leven ervaart wanneer je een fout maakt. In Lennik willen we met het oprichten van een praatcafé laagdrempelig generaties en culturen met elkaar verbinden. Ben jij één van onze geëngageerde burgers die mee wil denken rond leuke activiteiten/ thema’s, de inrichting van ons pand, het aantrekken van de bezoekers, het ‘uit hun kot’ halen van vereenzaamde burgers of zelfs de taalpeter- of meter van een anderstalige medeburger wil worden? Laat het ons hier weten, of stop je bijdrage in één van onze ideeënbussen. De eerste kennismaking en brainstorm van onze denkgroep is voorzien op donderdag 8 juli, om 20 uur in Hendrik Ghijselenstraat 7, 1750 Lennik (locatie praatcafé). (onder voorbehoud van geldende maatregelen). Tijdens de eerste denkgroep gaan we op locatiebezoek, denken we samen met jou na over de inrichting, maken we kennis met andere partijen die hun ervaringen delen, toetsen we jullie verwachtingen af en plaatsen deze tegenover de vooropgestelde doelstellingen. 

Nieuws

Wij zoeken vrijwilligers om onze Lennikse scholen veilig open te houden.

23-03-2021

Op het overlegcomité van 19 maart werd er aan de ministers van onderwijs gevraagd een plan uit te werken voor het terugdringen van het aantal besmettingen op school. Eén van deze aanpassingen is om ten allen tijden in klasbubbels te werken. Om dit te kunnen organiseren zoeken wij vrijwilligers! Welke impact heeft dit op de Lennikse scholen? Om de periode tot aan de paasvakantie te overbruggen, dienen ook onze Lennikse scholen een aantal aanpassingen te doen. Zo mogen verschillende klassen, buiten de les-, sport-, en eetmomenten die nu reeds volledig in klasbubbel verliepen, ook niet meer met elkaar in contact komen tijdens de pauzes, op de speelplaats of tijdens de opvang. Vooral voor het organiseren van voor- en naschoolse opvang, brengen deze wijzigingen een grote impact met zich mee. Wil jij helpen? Om onze Lennikse scholen te ondersteunen veilig, en volgens deze nieuwe maatregelen, open te blijven, is de gemeente Lennik op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers die voor- en naschools een handje kunnen helpen in de opvang op school. Hoe gaat dit in zijn werk? Ben jij minimum 18 jaar, behoor je niet tot één van de risicogroepen en kan je je tijdens de week op vaste momenten vrij maken tussen 7 en 8.30 uur en 15 en 18 uur en/of woensdagnamiddag tussen 12.30 tot 18.00 uur? Stel je kandidaat via  jeugd@lennik.be en geef meteen aan welke dagen en uren jij beschikbaar bent om onze kinderen te begeleiden. Wij zorgen voor een vrijwilligerscontract en contacteren je van zodra we zicht krijgen op de noden van onze scholen. Alvast bedankt voor je warm hart! #lenniktegencorona

Nieuws

Geef ook jij het beleid in Lennik mee vorm?

22-02-2021

Onze samenleving heeft op het vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie een hele evolutie doorgemaakt. In dit licht ontwikkelde de gemeente Lennik de voorbije jaren de nieuwe participatiestructuur Lennik aan Zet. Doelstelling van de nieuwe aanpak is een model te creëren dat zo aantrekkelijk en zo laagdrempelig mogelijk is zodat zoveel mogelijk inwoners zich aangesproken voelen. Wil je graag ook inspraak hebben op het beleid en het (denk)werk vanuit de denkgroepen neerschrijven in een advies, zetelen in de GeCoRo of de jeugdraad, schrijf je dan in via www.lennikaanzet.be.Ben je niet vertrouwd met het platform? Geef dan zeker een seintje via 02 532 41 15 of info@lennik.be en stel je ten laatste op maandag 1 maart kandidaat met vermelding van de groep. Denk en werk jij graag aan het beleid in Lennik?Op Lennik aan zet werken we rond 3 platformen Mens, Omgeving en Vrije Tijd waarbinnen verschillende thema’s aan bod komen. Binnen elk platform zijn er dan denkgroepen, doegroepen en advies-schrijfgroepen. Een denkgroep buigt zicht over toekomstig beleid of over een probleemsituatie of reikt nieuwe ideeën aan of… Zo nam je misschien al eerder deel aan de werkgroep relanceplan lokale economie waarin nagedacht werd hoe we de de Lennikse ondernemers maximaal kunnen ondersteunen en de impact van de Covid-19 pandemie kunnen verzachten. Een doegroep richt zich specifiek naar een afgebakend project of evenement. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep rond de passage van de Tour de France. Daarbij zijn we op zoek naar een aantal ‘gangmakers’ die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen schriftelijk neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep.Een overzicht en meer informatie kan je hier terugvinden:👉 Mens via https://lennikaanzet.be/mens/topics/503👉 Omgeving via https://lennikaanzet.be/omgeving/topics/504👉 Vrije Tijd via https://lennikaanzet.be/vrijetijd/topics/502 Zetel je liever in de GeCoRo?Ook voor de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening) zoeken we nog kandidaten. De GeCoRo heeft hoofdzakelijk een advizerende rol bij de ruimtelijke planning binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouwkundige verordeningen, e.a. Deze commissie komt minimaal twee maal per jaar samen.Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV, een motivatiebrief en een aanvraagformulier (terug te vinden op de gemeentelijke website). Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief, een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling en een aanvraagformulier toevoegen.👉 GeCoRo via https://www.lennik.be/producten/detail/297/gecoro Heb jij een idee voor de Lennikse jeugd?Wat wil je graag als jongere in Lennik? De jeugdraad is de spreekbuis voor alle kinderen, tieners en jongeren binnen de gemeente.Via deze weg kunnen jullie ideeën, voorstellen en vragen voorgesteld worden aan het beleid.👉 Jeugdraad via https://www.lennik.be/producten/detail/307/jeugdraad

13 nov

Oproep nieuwe kandidaten GECORO Lennik

09-11-2020

De gemeente Lennik is op zoek naar NIEUWE KANDIDATEN om te zetelen in de vernieuwde GECORO. GECORO staat voor de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening en heeft hoofdzakelijk een ADVIESFUNCTIE. Het advies wordt gevraagd bij de opmaak en van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (ter vervanging van het GRS), gemeentelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, e.a. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook vergunningsaanvragen op vraag van het schepencollege of de omgevingsambtenaar en aanvragen tot planologisch attest aan het advies van deze commissie onderworpen. De commissie komt minimaal 2 maal per jaar samen. De commissie bestaat uit max. 9 stemgerechtigde leden ( + max. 8 plaatsvervangende). Deskundige waarvan één voorzitter Vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen Milieu- en natuurverenigingen, Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen Verenigingen van handelaars, Verenigingen van land- en tuinbouwers, Verenigingen van vakbonden (werknemers) Verenigingen die een bepaalde maatschappelijke geleding wensen te vertegenwoordigen kunnen een kandidatuur indienen en dragen een effectief en een plaatsvervangend lid voor. Voor iedere plaats wordt zowel een vrouwelijke als een mannelijke kandidaat voorgesteld. Dit betekent dat een kandidatuur van een vereniging slechts ontvankelijk is wanneer er 2 personen worden voorgedragen. Verenigingen die dezelfde maatschappelijke geleding vertegenwoordigen zijn vrij om een gezamenlijke kandidatuur in te dienen. Personen met ervaring in de ruimtelijke ordening, al dan niet vanuit een andere discipline zoals mobiliteit, waterbeheer enz., kunnen zich kandidaat stellen als deskundige. De deskundigheid wordt gemotiveerd aan de hand van opleidingen of relevante (werk)ervaring. Geïnteresseerd? We doen een warme oproep om je hiervoor kandidaat te stellen voor 10 januari 2021. Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV, een motivatiebrief en een aanvraagformulier (zie bijlage). Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief, een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling en een aanvraagformulier toevoegen. Zend jouw gemotiveerde kandidatuur via dit formulier voor 10 januari 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 18, 1750 Lennik of digitaal naar omgeving@lennik.be. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist over de concrete samenstelling van de GECORO.

24 okt

Het doek valt definitief over jaarmarkt Lennik 2020

24-10-2020

De steeds slechter wordende coronacijfers in België alsook in Lennik specifiek maken dat het niet langer verantwoord is om onze burgers op de jaarmarkt bij elkaar te brengen. Sinds maart bevinden we ons in een bevreemdende situatie, doorstonden we een totale lock-down, zijn onze sociale contacten naar een minimum herleid,… Zowel het gemeentebestuur als het jaarmarktcomité wilden de Lennikenaren graag een lichtpunt in deze duistere tunnel bieden. Hoewel het een waar huzarenstuk was om in deze omstandigheden een jaarmarkt te organiseren, begon het verhaal van de jaarmarkt met het alom vertegenwoordigde advertentieboekje. Om zowel elke Lennikse ondernemer als bedrijven uit de regio die eerder in het programmaboekje adverteerden een hart onder de riem te steken, schonken het gemeentebestuur en het jaarmarktcomité elk van hen sowieso een gratis advertentie (1/4 pagina), ter waarde van 55 euro. Begin oktober werd er afgeklopt op een afgeslankte versie. Het organiseren van de jaarmarkt in het gekende concept met de markt, waar ook kraampjes van verenigingen en organisaties hun vaste stek hebben, behoorde gezien de social distance maatregelen niet tot onze mogelijkheden. We waren genoodzaakt terug te keren naar de oeroude traditie van de jaarmarkt met dieren. Wedstrijden zouden doorgaan in de mate van het mogelijke. Op donderdag 22 oktober, viel helaas het doek over al deze inspanningen na overleg op de gemeentelijke preventie- en veiligheidscel. De kermis die onze jaarmarkt steeds aanvult, zal eveneens niet plaatsvinden om te vermijden dat volk samen komt. Jaarmarkt Lennik 2020 zou als een bijzondere editie en als één van de enige in onze regio de geschiedenisboeken ingaan. Nu blijft ook onze pagina leeg... In Lennik hebben we de coronacrisis tot nu toe heel ernstig genomen en de maatregelen strikt nageleefd. De resultaten waren tot voor kort recht evenredig met de vele inspanningen van onze burgers. Momenteel heeft het virus ons in zijn greep maar we weten dat solidariteit ons hieruit zal verlossen. Laten we samen de gouden regels en maatregelen respecteren zodat we snel terug aan een bruisend Lennik kunnen werken. Zowel het gemeentebestuur als het jaarmarktcomité tekenen alvast voor een super gezellige en corona-vrije jaarmarkt in 2021.

Nieuws

Uitnodiging Werkgroepen relanceplan

01-10-2020

De impact van de coronacrisis laat diepen sporen na en wellicht keren we nooit helemaal terug naar de situatie van vroeger. Er moet nagedacht worden over ons gedrag in publieke ruimte, hygiëne, mobiliteit, publieke evenementen,… zodat we samen kunnen werken aan 'het nieuwe normaal'. De roep vanuit de samenleving om een weg te vinden uit de crisis (exit en relance) klinkt steeds luider. Wij als gemeente zijn bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Net daarom wil het gemeentebestuur ondersteuning bieden. N.a.v. onze oproepen voor het oprichten van werkgroepen/ denktanks rond de pijlers verenigingen, lokale handel & economie en land- en tuinbouw, komen we binnenkort voor het eerst samen met de personen die zich hiervoor kandidaat stelden. Registreerde je je nog niet voor één van de werkgroepen? Geen probleem. Dat kan ook nu nog via deze link. Broed je enkel op een idee, laat het ons weten via ons nieuwe participatieplan: Klik hier en geef je idee voor land- & tuinbouw. Klik hier en geef je idee voor verenigingen. Klik hier en geef je idee voor lokale handel & economie.   Overlegmomenten Tijdens de overlegmomenten gaan we brainstormen over de heropstart van activiteiten, tasten we af waar elke werkgroep ondersteuning nodig acht en in welke vorm. Werkgroep relanceplan land- en tuinbouw: 8/10 - 20.30 uur Gemeentehuis – zaal Masius (1e verdiep), Markt 18, 1750 LENNIK Dit overlegmoment wordt vooraf gegaan door project bebossing om 19.30 uur. Werkgroep relanceplan verenigingen: 15/10 – 20 uur "Hopzolder" Bierhandel-Drinks Limbourg, Onderstraat 1, 1750 GAASBEEK Dit overlegmoment wordt vooraf gegaan door de jeugdraad om 19 uur. Werkgroep relanceplan lokale handel & economie: 29/10 – 19.30 uur Raadzaal Dekenij – Deken Verbesseltstraat 9 (Masiusplein), 1750 LENNIK   Inschrijven  Om alles coronaveilig te laten verlopen is inschrijven verplicht via communicatie@lennik.be met vermelding van het overlegmoment van jouw keuze(s).