Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Participatieplan

Het gemeentebestuur stelt vast dat de samenleving op vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie een hele evolutie met uitgebreide kennis heeft opgebouwd. De tijd is duidelijk rijp om de werking van de huidige adviesraden te evalueren en zo nodig aan te passen.

In de vernieuwde structuur wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke vorm van participatie.

Doelstelling van de nieuwe aanpak

Een laagdrempelig, aantrekkelijk en aangepast model creëren waarbij zoveel mogelijk inwoners zich aangesproken voelen.

Een bewuste keuze is het werken in drie platformen waarbinnen verschillende thema’s aan bod komen:

Door dit nieuwe model concretiseren we de visie rond participatie en aligneren we de samenwerking met de adviesorganen.

Om deze toekomstplannen vorm te geven, luisteren we naar de mening van de mens die onze gemeente door en door kent! Dat is niemand minder dan de inwoner van de gemeente.

Elk platform bestaat uit eveneens drie organen: een doe-, denk-, en schrijfgroep die met elkaar verbonden zijn. Op deze manier kan eventueel een gefundeerd en breed gedragen advies worden voorgelegd aan het beleid.

Tussen de platformen onderling kan ook een wisselwerking worden voorgesteld.

Het digitale platform ‘Lennik aan zet’ zal het uitgangspunt zijn om deze nieuwe vorm van participatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Thematische inspraakmomenten zullen daarbovenop voor een breed publiek worden georganiseerd.

Elk platform zal ook minstens 1x per jaar fysiek samenkomen. Op dit (in)formeel netwerkmoment kan er met behulp van een externe moderator(en), de medewerkers van de diensten en de bevoegde schepenen, gewerkt worden rond bepaalde thema’s, problematieken, aandachtspunten, … Door middel van een dergelijk netwerkmoment wordt geprobeerd een zo groot mogelijk publiek te bereiken, echt iedereen die interesse heeft in een bepaald beleidsdomein. Zowel onze talrijke verenigingen alsook burgers die zich niet hebben ingeschreven op een bepaald platform zijn op zo een samenkomst van harte welkom. Op die manier proberen we het geheel open te trekken en zoveel mogelijk ideeën en suggesties te kunnen verzamelen. Een interessante spreker kan worden uitgenodigd om te inspireren en een hapje en drankje wordt voorzien om achteraf de vele plannen, zoals bij een echte voetbalmatch, duchtig te bespreken.  Zo worden er misschien contacten gelegd met mensen die een bepaalde kennis hebben of een groter engagement willen opnemen en voortvloeien naar een bepaalde denk- of doegroep.

Deel op facebook
Deel op twitter