home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Toekomstplannen

Volgende projecten zullen in de komende jaren participatief worden aangepakt:

Erfgoed

Erfgoed dat actief wordt gebruikt, blijft bestaan en heeft groeikansen. Daarom moet het publiek nader worden betrokken en moeten we de maatschappelijke rol van erf­goed verder verkennen en erkennen. De zorg voor erfgoed is de komende jaren onderhevig aan veranderingen en nieuwe maatschappelijke verwachtingen. Herbestemming van onroerend erfgoed wordt een priori­teit voor alle overheden. Aangepast gebruik draagt bij tot de duurzaamheid van erfgoed. ‘Monumenten’ hebben maar zelden één functie of vullen hun functie zelden op één ma­nier in.  Hergebruik met een actuele invulling die respect heeft voor de erfgoedwaarden geeft ons erfgoed hedendaagse relevantie, toont de waarde van erfgoed voor de samenleving en houdt het ‘in leven’.

Voorbeelden van mogelijke doe- of denkgroepen Erfgoed

  • Erfgoeddag
    Op Erfgoeddag worden honderden activiteiten gepland over heel Vlaanderen en Brussel, ook in Lennik. Erfgoeddag 2021 vindt plaats op 24 en 25 april 2021 en heeft als thema 'De Nacht'.
  • Open Kerkendag
    Begin juni zijn het opnieuw Open Kerkendagen. In heel België openen dan een groot aantal kerken hun deuren voor het publiek en/of organiseren een evenement om het religieus erfgoed in de kijker te zetten. 
  • Heropwaarderen van bronnen
  • Inventarisatie van het kerkelijk erfgoed
  • Behoud van kapellen
  • Houtig erfgoed

 

Afstemming subsidiereglementen sport

Met de sportregio Pajottenland werd reeds nagedacht om de subsidiereglementen sport van de 10 gemeenten op elkaar af te stemmen. Opzet is om meer te sturen op output omdat we nu als gemeente niet echt weten wat er met de subsidies gebeurt in de verschillende sportclubs die subsidies krijgen.

Een eerste aanzet tot vernieuwing werd binnen de werkgroep reeds opgemaakt. Om dit sjabloon nu verder uit te werken op maat van de gemeente Lennik zal een werkgroep/denkgroep worden opgericht. Doelstelling is om tot een vernieuwd subsidiereglement te komen dat tegemoet komt aan de actuele noden en behoeften van onze gemeentelijke sportvereniging.

Opstart werkgroep/denkgroep voorjaar 2021

Deel op facebook
Deel op twitter