Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Word jij mede-organisator van de werelddag en ambassadeur voor eerlijke handel?

15-09-2021

De voorbije jaren hebben heel wat mensen zich ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking binnen Lennik. Er werden activiteiten georganiseerd, gesensibiliseerd, samengewerkt met scholen, subsidies verdeeld aan studenten die naar het Zuiden trokken en nog veel meer. Nu willen we samen met jou verder werken rond dit thema en zoveel mogelijk Lennikse inwoners laten kennismaken met ontwikkelingssamenwerking. Deze doegroep zal enerzijds werken rond de organisatie van een werelddag en anderzijds rond het behalen van het Faitrade label voor Lennik: Organisatie werelddag:Wil je samen met ons mensen van verschillende afkomst samenbrengen, mensen kennis laten maken met andere culturen, mensen laten genieten van wereldmuziek en de wereldkeuken en mensen sensibiliseren rond de problematiek in het zuiden? Behalen Fairtarde label:Gemeente Lennik vindt eerlijke handel belangrijk. Eerlijke handel voor iedereen, ook voor de boeren uit het zuiden. Ook hier kunnen we ons steentje aan bijdragen. Hoe kunnen we mensen sensibiliseren om Fairtrade te kopen? Welke acties kunnen we ondernemen om Lennikse winkels en bedrijven te overtuigen Fairtrade producten te kopen? Hoe kunnen we scholen betrekken bij het behalen van het Fairtrade label? Laten we samen Faitrade in de kijker zetten. Zie jij het zitten om hier verder over na te denken? Wil je gewoon eens komen luisteren om te horen of dit iets voor jou is? Dat kan allemaal. Schrijf je in voor deze doegroep. Het eerste overlegmoment zal plaatsvinden op dinsdag 28 september 2021, om 20 uur in de raadzaal van de Dekenij, Deken Verbesseltstraat 9.

Nieuws

RUP Eizeringen: wandel en denk je mee?

08-07-2021

Het gemeentebestuur van Lennik wil de ruimtelijke ontwikkeling van en rondom de kern van Eizeringen vormgeven. Daarom is beslist om hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten ter uitwerking van het gemeentelijk structuurplan. Het doel van dit plan is om van Eizeringen een landelijke kern met voorzieningen en oog voor open ruimte te creëren. Meer info over het RUP Eizeringen lees je hier. De eerste officiële raadpleging en adviesronde zal georganiseerd worden van september 2021 tot oktober 2021. Gedurende deze periode kan iedereen het dossier komen inkijken op het gemeentehuis of via de gemeentelijke website. Informatie hierover zal tijdig worden meegedeeld. Trek je wandelschoenen aan, verken het studiegebied en geef je idee. Ter voorbereiding van dit officiële raadplegingsmoment wil het gemeentebestuur je al uitnodigen om het studiegebied zelf te gaan verkennen. Wil je met je eigen ogen zien over welk gebied het juist gaat? Wil je de problemen en opportuniteiten van het gebied zelf ervaren? Trek dan je wandelschoenen aan en volg de uitgestippelde wandeling doorheen het mooie Eizeringen. Vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 zullen er langs dit traject op verschillende locaties panelen worden geplaatst. Hierop zal meer uitleg gegeven worden over het RUP en de desbetreffende locatie. Ontdek jij tijdens je wandeling sterke punten en zwakke plekken? Laat het ons hier weten of via de ideeënbus aan bijvoorbeeld de kerk van Eizeringen. 

Nieuws

Lennikse jaarrekening 2020 positief ondanks corona-impact

05-07-2021

De gemeenteraad keurde op 23 juni de jaarrekening 2020 van de gemeente Lennik goed. Daaruit blijkt dat de financiële parameters in 2020 onder controle bleven ondanks de impact van de coronapandemie. De jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Lennik sluit af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 2 122 764 euro, wat 1 376 034 euro beter is dan geraamd. De autofinancieringsmarge - de indicator voor het structureel evenwicht – bedraagt in 2020 1 243 883 euro. Hiermee ligt de autofinancieringsmarge in lijn met de voorbije jaren en blijven de financiële parameters in 2020 onder controle, ondanks de impact van de coronapandemie. De exploitatieontvangsten ingeschreven in het meerjarenplan werden met een uitvoeringspercentage van 97,38% praktisch allemaal gerealiseerd en vertonen een stijging van 1,8%. Daaronder vinden we weliswaar een aantal bijkomende algemene en specifieke subsidieontvangsten inzake Covid t.b.v. 216 270 euro. De ontvangsten uit de opcentiemen van de onroerende voorheffing stijgen met 3,25% t.o.v. 2019 en bedragen in 2020 2 595 555 euro. De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting vertonen daarentegen een daling van -4,10% en bedragen in 2020 4 828 715 euro. De werkingsuitgaven werden gerealiseerd voor 90,77% en vertonen in 2020 een duidelijk stijgende trend van 7%. Deze zijn o.a. deels te wijten aan de extra uitgaven ingevolge de coronapandemie, waaronder de inrichting en het onderhoud van het triagecentrum, de aankoop van mondmaskers, beschermingskledij en ontsmettingsalcohol en het inrichten van telewerk. Inzake de investeringsuitgaven werd in 2020 een bedrag aangerekend van 12 664 975 euro. Het uitvoeringspercentage in de investeringsuitgaven ligt hiermee op niet minder dan 94,3%.  Het grootste gedeelte van deze uitgaven kan men toeschrijven aan de riolerings- en wegenwerken aan de Schapenstraat, de overheveling van de riolering aan de DNB Riobra en de renovatie van de feestzaal Jo Baetens. Belangrijkste investeringen: Overheveling riolering: 5 603 790,79 euro (zowel U als O); Riolering en afvalwaterzuivering: 3 277 276,35 euro; (+ deel wegherstelling 731 369,82 euro) Wegen: 307 551 euro Feestzaal Jo Baetens: 1 028 132,86 euro; Gemeentehuis: 473 792,34 euro; Bijgebouw Dekenij: 141 732,90 euro; Aankoop woning + grond Schapenstraat: 335 000 euro; Download de jaarrekening 2020 Download de bijgevoegde documentatie van de jaarrekening 2020

Nieuws

Denk mee: Hoe zie jij een praatcafé?

09-06-2021

Nieuwe mensen en culturen leren kennen op café… Klinkt dat niet geweldig? In Lennik willen we vereenzaming bestrijden, mensen laten samenkomen en taalkansen bieden. Samen met jou denken wij graag verder na over de realisatie van dit project dat kadert in onze beleidsdoelstelling waarbij Lennik een sociaal beleid voert dat mensen verbindt. Door op café een praatje te slaan over dagdagelijkse zaken, leer je nieuwe mensen kennen, kan je ervaringen uitwisselen en gewoon zalig ontspannen. In deze ontmoetingsplek, bieden we je bovendien extra taalkansen zonder de prestatiedruk die je in het dagelijkse leven ervaart wanneer je een fout maakt. In Lennik willen we met het oprichten van een praatcafé laagdrempelig generaties en culturen met elkaar verbinden. Ben jij één van onze geëngageerde burgers die mee wil denken rond leuke activiteiten/ thema’s, de inrichting van ons pand, het aantrekken van de bezoekers, het ‘uit hun kot’ halen van vereenzaamde burgers of zelfs de taalpeter- of meter van een anderstalige medeburger wil worden? Laat het ons hier weten, of stop je bijdrage in één van onze ideeënbussen. De eerste kennismaking en brainstorm van onze denkgroep is voorzien op donderdag 8 juli, om 20 uur in Hendrik Ghijselenstraat 7, 1750 Lennik (locatie praatcafé). (onder voorbehoud van geldende maatregelen). Tijdens de eerste denkgroep gaan we op locatiebezoek, denken we samen met jou na over de inrichting, maken we kennis met andere partijen die hun ervaringen delen, toetsen we jullie verwachtingen af en plaatsen deze tegenover de vooropgestelde doelstellingen. 

Nieuws

Wij zoeken vrijwilligers om onze Lennikse scholen veilig open te houden.

23-03-2021

Op het overlegcomité van 19 maart werd er aan de ministers van onderwijs gevraagd een plan uit te werken voor het terugdringen van het aantal besmettingen op school. Eén van deze aanpassingen is om ten allen tijden in klasbubbels te werken. Om dit te kunnen organiseren zoeken wij vrijwilligers! Welke impact heeft dit op de Lennikse scholen? Om de periode tot aan de paasvakantie te overbruggen, dienen ook onze Lennikse scholen een aantal aanpassingen te doen. Zo mogen verschillende klassen, buiten de les-, sport-, en eetmomenten die nu reeds volledig in klasbubbel verliepen, ook niet meer met elkaar in contact komen tijdens de pauzes, op de speelplaats of tijdens de opvang. Vooral voor het organiseren van voor- en naschoolse opvang, brengen deze wijzigingen een grote impact met zich mee. Wil jij helpen? Om onze Lennikse scholen te ondersteunen veilig, en volgens deze nieuwe maatregelen, open te blijven, is de gemeente Lennik op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers die voor- en naschools een handje kunnen helpen in de opvang op school. Hoe gaat dit in zijn werk? Ben jij minimum 18 jaar, behoor je niet tot één van de risicogroepen en kan je je tijdens de week op vaste momenten vrij maken tussen 7 en 8.30 uur en 15 en 18 uur en/of woensdagnamiddag tussen 12.30 tot 18.00 uur? Stel je kandidaat via  jeugd@lennik.be en geef meteen aan welke dagen en uren jij beschikbaar bent om onze kinderen te begeleiden. Wij zorgen voor een vrijwilligerscontract en contacteren je van zodra we zicht krijgen op de noden van onze scholen. Alvast bedankt voor je warm hart! #lenniktegencorona