Groen Hoefijzer

De Slagvijverbeek en de Diepenbroekbeek omsluiten de dorpskern van Sint-Martens Lennik en vormen bij hun samenvloeiing de Molenbeek.  Dit is een belangrijke zijrivier van de Zuunbeek en vervult een grote hydrologische en landschappelijke rol in Lennik. Het zijn letterlijk de levensaders van de dorpen en woonkernen, landbouwgebieden en fauna en flora.

De Slagvijverbeek en de Diepenbroekbeek kronkelen als het ware in de vorm van een groen hoefijzer rond de dorpskern van Sint-Martens-Lennik. Met de realisatie van het Groen Hoefijzer wil de gemeente weer meer ademruimte geven aan de Molenbeek, waarbij natuur en water worden verweven tot een toegankelijk groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Lennik.

Met het aankopen van enkele strategisch gelegen gronden wenst de gemeente bij te dragen aan het realiseren van een netwerk van groene ruimte langsheen de Molenbeek. Zo draagt de gemeente ook bij aan de opwaardering van deze structurerende netwerken en assen. Deze gronden zijn momenteel in privaat gebruik als akker of weiland. De gemeente wenst in een eerste stap de gronden te verwerven om dan deze gronden in te richten als publiek toegankelijke natuurpark. De gemeente en het strategisch project Opgewekt Pajottenland geven zo mee uitvoering aan de gewestelijke visie voor het Vlaams Strategische Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden.

Eenmaal de verwerving rond is zal in een vervolgstap de inrichting van het gebied aangevat worden. Met de aankoop en inrichting van deze percelen wordt een nieuwe stapsteen in het groenblauwe netwerk van het Groene Hoefijzer gerealiseerd.

De aanpak rond dit projectgebied vervult twee belangrijke doelstellingen:

  • Vormt een netwerk van groene ruimten langsheen de structurerende waterlopen zoals de Molenbeek
  • Er wordt daarnaast ook ingezet op toegankelijk groen om leefbare dorpen te realiseren. Waar mogelijk maken we de verbinding met bestaande en/of nieuwe trage wegen.

Geef je idee

Samen met ons kan je het Groen Hoefijzer als burger mee vormgeven. We nodigen je daarom graag uit om mee in het participatietraject te stappen. Hoe zie jij een publiek toegankelijk natuurgebied? Doe hier een voorstel.